Boeken, columns

 

Arjuna Zorg en Coaching 

PRIVACY Verklaring
Arjuna Zorg en Coaching respecteert de privacy van haar (potentiele) klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij dienen ons echter ook te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina laten we u daarom weten welke gegevens we verzamelen als u (mogelijk) van Arjuna’s diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we, en wie hiermee omgaan.

Wie werkt en verwerkt uw gegevens?
De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door Bart van Baarsen van Arjuna Zorg en Coaching.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens ?
Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via LinkedIn, Facebook, onze website, via email, telefonisch of op andere directe wijze. .

Welke persoonsgegevens bewaren we en hoe lang ?
Afhankelijk van de dienst die bij ons afgenomen wordt, vragen of bewaren wij de volgende persoonsgegevens:

a) Persoonsgegevens van kandidaten voor of afnemers van diensten zoals persoonlijke zorg, coaching, een (serie) gesprek(ken) of een energetische behandeling
- NAW-gegevens en contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
- geslacht en leeftijd
- eventuele gesprekverslagen
- communicatie per email
Deze gegevens worden 1 jr bewaard behalve de NAW- en contact- en factuurgegevens, ze hieronder. Dit om eventuele vragen van u binnen een termijn van een jaar te kunnen beantwoorden

b) Persoonsgegevens van geïnteresseerden
- NAW-gegevens
- contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
Deze gegevens bewaren we gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde.

Bij alle bovengenoemde cliënten c.q. geïnteresseerden bewaren wij contactgegevens om u op de hoogte te houden van veranderingen in onze diensten. Wij zijn wettelijk verplicht om factuurgegevens inclusief de daarin vermelde NAW-gegevens 7 jr te behouden.


Doeleinden
Deze gegevens worden gebruikt om de diensten van Arjuna uit te kunnen voeren c.q. voor analyse om deze diensten efficiënter te kunnen maken. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Arjuna. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We verzamelen of gebruiken dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. De informatie wordt dus ook niet met derden gedeeld.

Waarop is de verwerking gebaseerd / wat is de grondslag hiervoor?
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u of uw (mogelijke) werkgever met betrekking tot bovengenoemde diensten van Arjuna Zorg en Coaching. Ook kunnen uw persoonsgegevens (voor een deel) worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst. Tevens verwerken of analyseren wij af en toe gegevens voor de verbetering van onze diensten.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens veilig te bewaren om u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking,

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen
Het kan voorkomen dat de situatie verandert en de privacy verklaring gewijzigd moet worden. Onderaan deze pagina staat de datum van deze verklaring. Op de site kunt u kijken of er nieuwere versies zijn.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.


Privacy Verklaring  Versie 1.0
Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 22-12-2021